Hướng dẫn khắc phục lỗi không thể kết nối VPN

Firewall của một số modem chặn kết nối VPN PPTP vì vậy cần phải thiết lập lại cấu hình cho phép kết nối VPN PPTP.

Mở trang web cấu hình của modem (đia chỉ có thể là http://192.168.0.1 hoặc http://192.168.1.1).

Đối với Modem TP-Link: chọn Security >> Basic Security >> PPTP Passthrough >> check vào ô Enable

Đối với Modem DLink: chọn ADVANCED >> FIREWALL SETTINGS >> Application Level Gateway (ALG) Configuration >> PPTP >> check vào ô Enable